Organizujecie w bibliotece wiele ciekawych akcji, szczególnie dla młodych czytelników.

Tak, uczestniczymy we wszystkich ogólnopolskich akcjach czytelniczych i lokalnych, wykorzystując każdy nadarzający się moment, aby rozwijać czytelnictwo i zwracać uwagę na fakt, że biblioteka ma być miejscem spotkań i wszechstronnego rozwoju intelektualnego, a jedną z nich jest czytanie dzieciom na głos. Ponadto uczestniczymy w akcjach „Tydzień z Internetem”, Konkurs „O finansach… w bibliotece”, gdzie uczestniczyliśmy we wszystkich czterech edycjach, Ogólnopolska Akcja „Tydzień Bibliotek”, Ogólnopolska akcja „Tydzień Głośnego Czytania”, „Wolontariat – Twoją szansą na sukces”, były to warsztaty wspólnie ze Stowarzyszeniem „Razem dla Regionu” oraz spotkania animacyjne dla Seniorów, organizowane przy współpracy z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej „Znak”. Wspomnieć chciałbym o organizowanych Czwartkach Literackich w Gminnych Bibliotekach oraz aktywnych wakacjach i feriach w Bibliotece, a także wielu innych przedsięwzięciach, po to, aby Biblioteka była instytucją ciągle żywą, rozwijała się i ewaluowała, otwierała się na nowe pomysły, stwarzała przestrzeń do życia społecznego. Te wszystkie działania mają za cel nie tylko uaktywnić i promować czytelnictwo, ale przede wszystkim również, aby Biblioteka istniała w przestrzeni kultury społecznej i informacyjnej oraz lokalnej. Dlatego też działania naszej Biblioteki miały głównie za cel promocję czytelnictwa we wszystkich grupach wiekowych, wzbudzając zainteresowanie książką i utwierdzając jej ogromne znaczenie i rolę w środowisku.

„Czytajmy dzieciom na głos, gdyż jest to klucz do wiedzy i sprawności umysłowej.” Jak odniesie się Pan do tego stwierdzenia? Może kilka słów na temat Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania?

Święto głośnego czytania ma w naszym kraju bogatą tradycję, a ogłoszone zostało w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Sukces jednostek i rozwijających się społeczeństw zależy od wiedzy i wykształcenia. Psychologowie określają, że czytanie najmłodszym na głos ma ogromny wpływ na rozwój osobowości człowieka. Dziecko, któremu się czyta, uczy się słuchać i rozwija też zdolność koncentracji, chęć poznania świata oraz zainteresowań. Spędzony czas z dzieckiem  procentuje w przyszłości budując wzajemne zaufanie i pozwala lepiej rozwiązywać  problemy dzieci i młodzieży. Nawyk czytania musi powstać w dzieciństwie, gdyż wspólne czytanie przez rodziców dzieciom jest jedną z najlepszych metod wychowawczych. Ogromny pośpiech, brak czasu dla dziecka, ciągły stres, a nade wszystko niekontrolowany nadmiar mediów elektronicznych powodują, że dzieci mają ogromne problemy emocjonalne. Prof. Z. Kwieciński prowadząc badania w tym zakresie podaje, że co piąty polski nastolatek jest funkcjonalnym analfabetą. Czytanie na głos uczy języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i godne wzorce do naśladowania. Szczególnie ważne jest czytanie niemowlęciu, które stymuluje jego umysł, buduje więź emocjonalną oraz skojarzenie czytania z przyjemnością. Pozwala lepiej zrozumieć świat, dziecko lepiej się rozwija.

W ramach wspomnianej wyżej Ogólnopolskiej Akcji Głośnego Czytania na terenie Gminy Limanowa takie czytanie również miało miejsce. Pan, jako Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi również współtworzył to wydarzenie.

W trosce o rozwój czytelnictwa w wielu szkołach i bibliotekach na Ziemi Limanowskiej czytano na głos dzieciom. W 2016 roku w gminie Limanowa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi i filiach czytano na głos w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Dzień Głośnego Czytania”  dla ponad 400 dzieci. Czytajmy dzieciom, gdyż jest to klucz do wiedzy i sprawności umysłowej. Naukowcy podają, że w trosce o wszechstronny rozwój osobowości dzieci, rodzice powinni czytać dziecku na głos co najmniej 20 minut dziennie. Warto, aby o tym pamiętali wszyscy rodzice i znaleźli czas dla swoich pociech. Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. W tym roku również chcemy przeprowadzić taką masową akcję we wszystkich bibliotekach, gdyż jako samorządowa instytucja kultury Gminy Limanowa, której podstawowym zadaniem jest rozwijanie i zaspokojenie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnienia wiedzy i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Panie Dyrektorze, czym dla Pana jest książka?

Książka dla mnie stanowi jeden z trzech podstawowych środków społecznego przekazu myśli. Jej głos i obraz służy człowiekowi od początku jego bytowania. Myśl ludzką utrwaloną za pomocą pisma przenoszoną do odległych krajów, a dzięki powołaniu bibliotek gromadzono tam książki, popularyzowano czytelnictwo. Trzeba mieć świadomość, że w wielu krajach to właśnie książka była sposobem walki z analfabetyzmem.

Książka ze względu na swoją uniwersalność, łatwość użytkowania oraz niski koszt wytworzenia nie da się wypchać z obiegu, dlatego też 23 kwietnia od 1995 roku obchodzony jest Światowy Dzień Książki, Praw Autorskich na wniosek Rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawniczej. Tego dnia w Katalonii przypadają obchody świętego Jerzego i tradycją jest, że mężczyźni obdarowują kobiety czerwonymi różami, zaś kobiety wręczają mężczyznom książki. W Małopolsce od wielu lat pod koniec kwietnia obchodzone są także Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”, którego ideą nadrzędną jest promocja i rozwój czytelnictwa  w regionie. Tak więc książka ma moc wpływania na wolę i uczucia człowieka, budzenie i krystalizowanie zainteresowań, kształtuje postawy życiowe, ideały i aspiracje. Szczególnie ważną rolę odgrywa wśród dzieci i młodzieży, które znajdują się w stadium formowania, dlatego też silniejsze jest oddziaływanie książki na młodzież i dzieci niż dorosłego człowieka. Słowo jest potęgą. Utrwalane w piśmie zdobywa niedającą się obliczyć ani przewidzieć władzę nad myślą i wyobraźnią ludzi, panuje nad czasem i przestrzenią.

Puentując, książka dla mnie miała od najmłodszych lat ogromne znaczenie i traktuję ją jako talizman. Dlatego też w każdej wolnej chwili staram się czerpać mądrości z niej na wielu płaszczyznach. Szczególnie interesują mnie zagadnienia związane z historią i dziedzictwem kultury naszego regionu.

Mieszkańcy Gminy Limanowa doskonale wiedzą, że Gminna Biblioteka w Starej Wsi angażuje się także w Ogólnopolską Akcję „Podaruj Książce Drugie Życie”. Może kilka słów na ten temat?

W naszym regionie w każdym samorządzie funkcjonują biblioteki publiczne, które mają za cel rozwój czytelnictwa oraz organizację przedsięwzięć kulturalnych, tak aby biblioteka była miejscem spotkań. Jedną z nich jest Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi, która od 3 lat uczestniczy w Ogólnopolskiej Akcji „Podaruj Książce Drugie Życie”. Akcja ta jest niekonwencjonalną formą popularyzowania książki i czytelnictwa,  przynoszącą wiele wymiernych korzyści. Biblioteka zachęca do udziału w akcji każdego, kto kocha książki, lubi czytać i dzielić się podsiadanym dobrem z innymi.  W tym roku 9 maja, w ramach Dnia Bibliotekarza, chcemy zorganizować w Bibliotece Publicznej w Pisarzowej spotkanie z Panią dr Wandą Matras, pochodzącą z Młynnego nt. roli książki w ramach tej ogólnopolskiej akcji, połączoną z piknikiem czytelniczym, gdzie mieszkańcy i uczestnicy będą mogli za darmo otrzymać książki, z którymi zechcą się zaznajomić w trosce o rozwój czytelnictwa.

Bibliotekarze zwracają się z prośbą do mieszkańców regionu oraz czytelników gminnych bibliotek o udział w Akcji. W jaki sposób każdy z nas mógłby włączyć się w taką akcję?

Jeśli czytelnicy mają w dobrym stanie, niezniszczone i w miarę aktualne książki, z których już nie korzystają, to mogą przynieść je do bibliotek. Książki te będą sukcesywnie przekazywanie za darmo osobom starszym, samotnym, dzieciom z rodzin wielodzietnych oraz czytelnikom naszych bibliotek za pośrednictwem pracowników gminnych bibliotek, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół, wolontariuszy z OHP w Limanowej, którzy włączają się w naszą Akcję.

Jaki według Pana jest główny cel bibliotek?

Moim zdaniem zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowywania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji to główny cel funkcjonowania bibliotek. Ich rola, sposób zorganizowania, zasady finansowania na przełomie lat uległy istotnym zmianom. Obecnie zgodnie z modelem skandynawskim stanowią one lokalne centra kultury i wpływają na rozwój życia kulturalnego społeczności. Biblioteka musi stać się ośrodkiem aktywności lokalnej. Ma zapewnić powszechny dostęp do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz uczyć o możliwościach, które ze sobą niosą. Ma podejmować się działalności edukacyjnej i animacyjnej, organizować zajęcia dla dorosłych i dzieci, spotkania ze znanymi ludźmi, wykazywać troskę o dziedzictwo kulturowe. Znaczenie biblioteki w przekazywaniu informacji i wiedzy o przeszłości i teraźniejszości, w jej gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu stale rośnie. Zmienia się jedynie jej rola. Współczesna wizja biblioteki publicznej to nie tylko działanie zmierzające do wypożyczania książek, ale przede wszystkim ośrodek aktywności lokalnej. To miejsce spędzania czasu wolnego. Kiedy przeprowadzałem wywiad z prof. dr hab. Jackiem Wojciechowskim i zadałem mu pytanie: Czym biblioteka powinna być w swoim środowisku?, otrzymałem odpowiedź, że: „…Biblioteka winna być ośrodkiem edukacyjnym, systemem wspomagania refleksji, ośrodkiem intelektualnym, ale także miejscem godnej rozrywki umysłowej.  Powinna być również ośrodkiem informacji ogólnej i lokalnej o swej miejscowości, mieście i gminie. A więc również o atrakcjach i imprezach kulturalnych, które organizowane są w gminach. A każdy bibliotekarz powinien posiadać bezwzględnie kompendium wiedzy historycznej i kulturalnej o swym regionie. Ma być ambasadorem kultury w swych środowiskach”.

Wielu z nas z pewnością zgodzi się, iż Biblioteki Publiczne w Gminie Limanowa odgrywają znaczącą rolę w zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Biblioteki publiczne w gminie Limanowa odgrywają dużą rolę również w trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego i rozwoju regionu. Kultura świadczy o sile narodu, sięga do korzeni istnienia danego społeczeństwa wyzwala patriotyzm, umiłowanie piękna i szlachetnych wzorców godnych do naśladowania. Szczególnie w obecnym czasie powinniśmy położyć ogromny nacisk na edukację patriotyczną całego naszego społeczeństwa, gdzie zdewaluowane jest pojęcie naród, ojczyzna, państwo, patriotyzm. O ważnej roli bibliotek w małych środowiskach przekonało się społeczeństwo w wielu krajach, szczególnie skandynawskich, gdzie bibliotekom publicznym społeczeństwo zawdzięcza rozwój edukacji, aktywności kulturalnej, biegłości w pozyskiwaniu i posługiwaniu się informacją, gdyż żyjemy w społeczeństwie, w którym następuje olbrzymi wzrost informacji, a od naszej świadomości, wiedzy, intelektu będzie zależeć, które są rzetelne, prawdziwe i ważne dla nas.

Panie Jacenty, pełni Pan także funkcję Prezesa Stowarzyszenia „Agro-Turystycznego” . Dlaczego warto postawić na turystykę?

Jest wiele powodów, dla których samorządy powinny zainteresować się turystyką. Turystyka gwarantuje szeroko rozumiany dobrobyt. Konkretnie może przynieść gminom i powiatom pieniądze, stworzyć realne szanse zatrudnienia wielu ludziom, a w konsekwencji spowodować wyższy poziom życia mieszkańców. Turystyka jako specjalistyczna sfera usług nie tylko sama rozwija się bardzo szybko, ale powoduje wzrost innych sfer usług. Hotelarze twierdzą, że jedno dobrze przemyślane i wykorzystane miejsce hotelowe powoduje w sposób bezpośredni lub pośredni powstanie pięciu miejsc pracy. Turystyka to współczesna ścieżka do dobrobytu. Wygrywają Ci, którzy zajmują się jej rozwojem szybko, mądrze i konsekwentnie. Turystyka i kultura to samo inwestowanie ludzi w siebie. Dzięki różnorodnym formom turystyki wzrasta poziom zdrowia, ludzie są silniejsi psychofizycznie, inaczej percypują wiedzę, umiejętnie otwierają się na innych i stają się być bardziej nowocześni.

Rozwojowi najwartościowszych funkcji  turystyki sprzyja wychowanie dla turystyki. Turystyka wymusza inwestowanie w nasze dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Opiera się na trzech ze sobą zintegrowanych płaszczyznach: ludzie – przestrzeń i sposoby, w których ludzie się w niej odnajdują. Stąd ze swojej strony sprzyja ochronie skarbowo przyrody w dziedzictwie kulturowym. Może budzić zdziwienie słowo „inwestowanie”, ale ochrona wartości też kosztuje.

Turystyka obecnie uważana jest za jeden z najbardziej rozwijających się dziedzin gospodarki w wielu krajach. Stanowi ona istotny czynnik rozwoju gospodarczego powiatów, regionów, gmin. Jej szczególne znaczenie wynika również z faktu, iż prócz jednostek rynku turystyka aktywuje wiele innych sektorów gospodarki. Wydatki ponoszone przez turystykę w danej miejscowości generują dodatkowy strumień pieniądza, który zasila konkretną gospodarkę. Strumień ten nazywamy mnożnikiem.

Rozwój turystyki w  danym obszarze w znacznej mierze zależy również od aktywnej postawy władz lokalnych. Gminy i powiaty w celu stymulowania rozwoju turystyki na swym obszarze muszą prowadzić działalność aktywizującą i promocyjną.

Kończąc uważam, że walory turystyczno-krajoznawcze Ziemi Limanowskiej stwarzają dużą szansę rozwoju funkcji turystyki, która ma szansę stać się jedną z dynamicznych funkcji gospodarczych regionu. A w połączeniu z dziedzictwem kulturowym stanowi wartościowy produkt rynkowy.

Stowarzyszenie „Razem dla Regionu”